Typhoons 1XV v Manchester Village Spartans 2XV

Played at Manchestetr Village Spartans RUFC.

31 - 36

Manchester Village Spartans 3XV v Typhoons Dev

7 - 38

Manchester Village Spartans 2XV v Leeds Hunters 1XV

21 - 55

Manchester Village Spartans 2XV v Liverpool Tritons

5 - 52

Manchester Village Spartans 3XV v Newcastle Ravens 2XV

49 - 10

Manchester Village Spartans 2XV v Typhoons 1XV

7 - 38

Manchester Village Spartans 2XV v Sheffield Vulcans 1XV

0 - 15

Manchester Village Spartans 3XV v Hull Roundheads

0 - 50

Spartans 2XV-A vs Sheffield Vulcans

0 - 0

Spartans vs Hull Roundheads

Postponed