Newcastle Ravens 2XV v Hull Roundheads

12 - 63

Newcastle Ravens 2XV v York RI Templars

21 - 24

Newcastle Ravens vs Leeds Hunters

Postponed

Newcastle Ravens vs Liverpool Tritons

36 - 38

Newcastle Ravens vs Vulcans 2XV

0 - 0

Newcastle Ravens vs Sheffield Vulcans

Canceled

Newcastle Ravens vs Spartans 2XV-A

26 - 14

Newcastle Ravens vs Spartans

70 - 10

Newcastle Ravens vs Typhoons

10 - 59

Newcastle Ravens RUFC vs Typhoons RUFC

95 - 5