Season: 2022-23

Manchester Village Spartans 3XV v Hull Roundheads

0 - 50

Typhoons Dev v Newcastle Ravens 2XV

43 - 34
24 - 19
22 - 0