Cardiff Lions 1XV v Unicorns 1XV

Wyverns 1XV v Vikings 1XV

3:00 pm

Westcountry Wasps v Berkshire Unicorns

17 - 51

Westcountry Wasps v Cardiff Lions 1XV

17 - 46

Westcountry Wasps v B&H Sea Serpents

36 - 12

Westcountry Wasps v Swansea Vikings

74 - 20