Wasps 1XV v Bisons 1XV

2:00 pm

Wasps 1XV v Cardiff Lions 1XV

29 - 53

Westcountry Wasps v Berkshire Unicorns

17 - 51

Westcountry Wasps v Cardiff Lions 1XV

17 - 46

Westcountry Wasps v B&H Sea Serpents

36 - 12

Westcountry Wasps v Swansea Vikings

74 - 20