Colchester v Unicorns 1XV

17 - 26

Colchester v London Stags

34 - 15

Colchester v Sea Serpents 1XV

31 - 0

Colchester v Steelers 3XV

78 - 0

Colchester v Wyverns 1XV

101 - 14